Ja ja, u leest het goed. Het UWV heeft naar aanleiding van moties uit de Tweede Kamer en met behulp van de Steungroep ME & Arbeid besloten dat er veelvuldig fouten zijn gemaakt bij de beoordeling van ME-patienten. Argumentaties als ‘ME bestaat niet dus wordt u goedgekeurd’ moeten van de baan en het UWV is bereid met terugwerkende kracht deze fouten te herstellen. De ME-patient moet wel zelf een verzoek indienen (zie artikel hieronder). Let wel, dit kan met terugwerkende kracht en geldt ook voor de periode voor de herkeuringen! Al bent u tien jaar geleden beoordeeld, indien u denkt dat er foute argumentatie is gebruikt en u daardoor onterecht bent goedgekeurd, kan u een verzoek voor herziening aanvragen.

PERSBERICHT

Groningen, 30 maart 2006

Patiënten moeten zelf verzoek indienen
UWV WIL TERUGKOMEN OP FOUTE BESLISSINGEN OVER WAO VOOR ME-PATI�NTEN

Mensen met ME/CVS die vinden dat het UWV hun arbeidsongeschiktheid onjuist
heeft beoordeeld kunnen het UWV vragen om op de eerder genomen beslissing
terug te komen. Medewerkers van het UWV hebben deze week een instructie
ontvangen over hoe zij een dergelijk verzoek moeten behandelen en in welke
gevallen zij de arbeidsongeschiktheid opnieuw moeten beoordelen.* Mocht
vervolgens blijken dat ten onrechte geen of een te lage uitkering is
toegekend dan wordt de beslissing met volledige terugwerkend kracht herzien.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan twee moties die de Tweede Kamer op
voorstel van kamerlid Vendrik in 2005 heeft aangenomen. Meldingen van de
Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid dat verzekeringsartsen regelmatig
onjuiste argumenten gebruiken om niet of niet volledig rekening te houden
met de arbeidsongeschiktheid van ME-patiënten vormden daarvoor de
aanleiding. Uit onderzoek van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
blijkt dat ongeveer 80% van de ME-patiënten bij de eenmalige
WAO-herkeuringen de WAO-uitkering geheel of gedeeltelijk verliest. De
Steungroep roept iedereen die het betreft op om actief gebruik te maken van
de door het UWV geboden mogelijkheid.

Gemaakte fouten

Volgens de instructie van het UWV is er sprake van een foute beoordeling
wanneer:
– de verzekeringsarts vindt dat iemand niet arbeidsongeschikt is omdat
ME/CVS geen ziekte zou zijn, of omdat hij niet ziek zou zijn, of omdat er
geen duidelijke diagnose gesteld kan worden;
– de verzekeringsarts zijn conclusie onvoldoende heeft gemotiveerd, zodat de
verzamelde gegevens ruimte laten voor een andere conclusie;
– de conclusie van de verzekeringsarts niet door de verzamelde gegevens
wordt gerechtvaardigd.

Verzekeringsartsen die bij de keuring van iemand met ME/CVS niet of niet
volledig rekening houden met diens beperkingen doen dat doorgaans op grond
van verkeerde argumenten. De Steungroep heeft het UWV een aantal van deze
argumenten voorgelegd en ook het UWV vindt deze onjuist.* In deze gevallen
moet de beoordeling overgedaan worden als de betrokkene daarom vraagt.
Daarnaast wordt een verzoek om de beoordeling over te doen ook gehonoreerd
wanneer nieuwe feiten of omstandigheden aan het licht zijn gekomen.

Als geen bezwaar of beroep meer mogelijk is

Het UWV neemt een verzoek om terug te komen op een eerdere beslissing alleen
in behandeling wanneer er geen bezwaar- of beroepsprocedures (meer) lopen en
de termijnen waarbinnen bezwaar of beroep kan worden aangetekend zijn
verstreken. Het verzoek kan ook worden ingediend na een beroepsprocedure bij
de Rechtbank of de Centrale Raad van Beroep. Wie nog een bezwaar- of
beroepsprocedure heeft lopen, of die nog aan kan spannen, en vindt dat een
van bovengenoemde fouten is gemaakt kan deze het beste in het kader van deze
procedure aanvoeren als (aanvullende) grond voor het bezwaar of beroep.

Ook bij beslissingen van lang geleden

De regeling geldt niet alleen bij beoordelingen en beslissingen in verband
met de eenmalige herkeuringen (vanaf 1 oktober 2004) maar ook voor eerdere
beslissingen over een WAO-, WAJONG- of WAZ-uitkering. Er geldt geen
tijdslimiet, zodat bijvoorbeeld ook gevraagd kan worden om terug te komen op
een beslissing van tien jaar geleden om geen WAO-uitkering toe te kennen.

Oproep aan patiënten

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid roept mensen met ME/CVS die denken
dat hun arbeidsongeschiktheid door het UWV niet juist is beoordeeld op om
actief gebruik te maken van de mogelijkheid om een nieuwe beoordeling te
vragen.

Zij kunnen daartoe een verzoek indienen bij het UWV-kantoor waaronder zij
vallen (voor adressen zie:
www.uwv.nl). Om dit verzoek goed te
beargumenteren is het nodig om aan de hand van de medische rapportages van
het UWV en van eventuele eigen verslagen na te gaan of één of meer van de
genoemde fouten zijn gemaakt. Dit geldt ook voor mensen die het UWV al
eerder, op grond van de moties van de Tweede Kamer hebben gevraagd een
eerdere keuring over te doen, maar wier verzoek toen niet zorgvuldig is
behandeld.

Wanneer het UWV het verzoek honoreert zal vaak een nieuwe keuring
plaatsvinden. Het is erg belangrijk om die goed voor te bereiden. De
brochure âââ?šÃ‹Å“Arbeidsongeschikt door ME/CVS? Handleiding voor de herkeuringâââ?šÃ¢â??¢ is
daarbij onmisbaar. Deze is verkrijgbaar bij de Steungroep ME en
Arbeidsongeschiktheid.** In deze brochure staat ook hoe de nodige gegevens
over de medische rapportages bij het UWV op te vragen zijn. Belanghebbenden
kunnen verder bij de Steungroep terecht voor een overzicht van onjuiste
argumenten van verzekeringsartsen, voor een voorbeeldbrief aan het UWV en
voor aanvullende informatie over de beste aanpak.*** De Steungroep wil graag
geïnformeerd worden over de resultaten.

Geen ME/CVS, wel onjuist beoordeeld?

De instructie van het UWV gaat speciaal over mensen met ME/CVS, maar is
gebaseerd op algemene regels. Ook mensen met andere ziektes kunnen te maken
krijgen met verkeerde argumenten van verzekeringsartsen. Zij kunnen op
dezelfde wijze een verzoek indienen.

* ME/CVS; handelwijze bij verzoek om terug te komen van een beschikking.
Incidentele Mededeling AW. (toegevoegd aan digitale instructie wet- en
regelgeving UWV, 27 maart 2006)

** De âââ?šÃ‹Å“handleiding voor de herkeuringâââ?šÃ¢â??¢ is te bestellen door door ââ?šÂ 8,- over
te maken op gironummer 6833476 t.n.v. St. Steungroep ME en
Arbeidsongeschiktheid te Groningen, onder vermelding van âââ?šÃ‹Å“TPSâââ?šÃ¢â??¢ en naam en
adresgegevens.

*** zie www.steungroep.nl/keuring.htm of bel met 050 549 29 06

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid behartigt al meer dan 10 jaar de
belangen van ME-patiënten op het gebied van arbeidsongeschiktheid, werk,
uitkeringen, school en studie, en voorzieningen. Meer informatie:
www.steungroep.nl� of 050 549 29 06.